...
Městys Karlštejn

OZV o místním poplatku ze vstupného č. 4/2012

MĚSTYS KARLŠTEJN 
 
Obecně závazná vyhláška
městys Karlštejn
 
č. 4/2012,
o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo městyse Karlštejn se na svém zasedání dne 31.10.2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)       Městys Karlštejn touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
(2)       Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)       Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2)       Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)       Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
(2)       V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.
(3)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5)       Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a)      kulturní akci ...............................…      10 %,
b)      sportovní akci .........................…..       10 %,
c)      prodejní akci .................................       10 %,
d)      reklamní akci .............................…      10 %.
 
Čl. 5
Splatnost poplatku
 (1)      Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne skončení akce.
Čl. 6
Osvobození
(1)       Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.
(2)       Od poplatku se dále osvobozují:
a)      akce které pořádají místní organizace
 
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
 
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.5/2004 o místním poplatku ze vstupného.
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení.
 
 
 
           
Vobořil Karel
místostarosta
městyse Karlštejn
Rampas Petr
starosta
městyse Karlštejn


Vyvěšeno dne: 1.11.2012
 
Sejmuto dne: 17.11.2012
Datum sejmutí: 5. 12. 2012 Zodpovídá: Správce Webu

Aktuální teplota

8.12.2022 11:26

Aktuální teplota:

4,5 °C

Chodník

EU Hasiči

Hasičská technika pro JSDH Karlštejn

HASIČSKÁ TECHNIKA PRO JSDH KARLŠTEJN je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení moderní cisternové automobilové stříkačky, která zvýší akceschopnost jednotky pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

Kompostujeme

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Facebook

Chodník k úřadu městyse

 

Chodník

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní rozhlas

Chcete zdarma dostávat informace o dění v obci, o odstávkách elekřiny nebo hlasovat v anketách? přihlašte se k odběru Munipolis (dříve Mobilní rozhlas). Přihlašte se k odběru online

Munipolis

 

mapa