...
Městys Karlštejn

Tržní řád - nařízení Obce Karlštejn - č. 11/2004

č. 11/2004
Nařízení Obce Karlštejn

Tržní řád


Zastupitelstvo obce Karlštejn se usneslo podle ustanovení § 102 odst. 2, písm. d) a odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 18 odst. 1, zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/ ve znění pozdějších předpisů, dne 19.2.2004 vydat toto nařízení obce - Tržní řád.

I.
Úvodní ustanovení


Tento tržní řád vymezuje podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu mající charakter stavby podle zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řízení /stavební zákon/ v platném znění, na území Obce Karlštejn.
Vztahuje se i na prodej zboží a poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle výše uvedeného stavebního zákona /s výjimkou § 18 odst. 1 písm. a), b), c), živnostenského zákona/.

II.
Základní pojmy

 1. Tržiště - je veřejně přístupné prostranství, které je dočasně nebo trvale určené k prodeji zboží nebo poskytování služeb podnikatelskými subjekty na místech k tomu určených a jejich počet je stanoven.
 2. Prodejní místo - je místo mimo provozovnu na tržištích a v předzahrádkách. Jedná se o prodejní místo na soukromých pozemcích, na kterých se prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení umístěných na zpevněném povrchu.
 3. Předzahrádka - je místo mimo provozovnu, na kterém se prodává zboží a poskytují služby v rámci obchodní živnosti "Hostinská činnost", které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona.
 4. Reklamní zařízení - psaná reklama typ A, reklamní tabule, uzavřené zasklené vitríny, reklamní stojany se zbožím.
 5. Předsunutý prodej - nabídka a prodej zboží na veřejně přístupném prostranství, které přiléhá k provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním nebo jiným rozhodnutím a které lze využít se souhlasem vlastníka plochy, případně příslušných orgánů státní správy, přičemž může být nabízen a prodáván jen stejný sortiment zboží jako v provozovně a musí mít stejného provozovatele.
III.
Oprávnění k prodeji
 1. Prodávající /dále jen prodejce/ může být fyzická osoba starší 18 let, právnická osoba oprávněná k prodeji zboží nebo služeb podle zvláštních předpisů.
 2. Prodejce je povinen označit prodejní místo na vhodném a viditelném místě těmito údaji:
  1. fyzická osoba: jméno a příjmení, IČO, místo podnikání
  2. právnická osoba: obchodní firma, IČO, sídlo.
IV.
Prodávané zboží
 1. Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkami.
 2. Prodávané zboží zavěšovat na zábradlí můstků a ploty nad veřejným prostranstvím je zakázáno.
 3. Prodávající je povinen na požádání spotřebitele vydat potvrzení o zaplacení ceny zboží podle zvláštních předpisů.
 4. Na všech prodejních místech je zakázáno:
  • prodávat pyrotechnické výrobky vyjma zábavné pyrotechniky I a podtřídy TO
  • prodávat omamné jedy, léky a návykové látky
  • prodávat erotické zboží, publikace a videokazety s erotickým obsahem
  • prodávat zboží, které propaguje násilí, nacismus a fašismus
  • prodávat alkohol a tabákové výrobky /netýká se prodeje v předzahrádkách/.
V.
Vymezení míst pro prodej a poskytování služeb


Na území Obce Karlštejn je možné mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím nabízet, prodávat a poskytovat služby jen na místech uvedených v příloze č.1 tohoto nařízení.
Prodej zboží před provozovnou nebo prodejním místem na veřejném prostranství není dovolen.
Při jednorázových akcích /vinobraní, sportovní akce, kulturní akce, posvícení apod./ výjimku z tohoto tržního řádu povoluje starosta obce.

VI.
Povolování míst pro prodej a poskytování služeb mimo provozovnu


Tržiště, předzahrádky a prodejní místa lze provozovat výlučně na základě příslušného rozhodnutí zastupitelstva obce vydaného na základě žádosti prodejce, předložené na obecní úřad. Toto povolení se vydává na kalendářní rok.

VII.
Doba prodeje zboží a poskytování služeb

 1. Tržiště a jednotlivá prodejní místa mohou být provozovány po dobu celého roku, doba prodeje zboží a poskytování služeb je povolena od 8,00 do 21,00 hod.
 2. Předzahrádky mohou být provozovány celoročně, doba prodeje zboží a poskytování služeb je povolena od 8,00 do 24,00 hod.
VIII.
Udržování čistoty a pořádku

 1. Každý podnikatel na území Obce Karlštejn je povinen zajistit likvidaci odpadů a obalů ze své provozovny na vlastní náklady, nebo se začlenit do systému zneškodňování odpadů u Obce Karlštejn.
 2. Podnikatelé jsou povinni zajistit si parkování svých aut a to buď na soukromém pozemku nebo na vyhrazených parkovištích Obce Karlštejn.
IX.
Kontrola prodeje a sankce

 1. Dodržování této vyhlášky jsou oprávněny kontrolovat orgány k tomuto oprávněné podle zvláštních předpisů /např. Obecní policie, Živnostenský úřad Beroun, ČOI/.
 2. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů.
X.
Závěrečná ustanovení

 1. Nařízení Obce Karlštejn č. 11/2004 - Tržní řád se vztahuje na celé území obce a je závazné pro celý územní obvod obce včetně soukromých pozemků.
 2. Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se ruší nařízení obce č.3/2001.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 7.3.2004.

1.místostarosta
Obce Karlštejn
starosta
Obce Karlštejn
Datum sejmutí: 6. 3. 2004 Zodpovídá: Ureš Miroslav

Aktuální teplota

8.12.2022 09:26

Aktuální teplota:

1,4 °C

Chodník

EU Hasiči

Hasičská technika pro JSDH Karlštejn

HASIČSKÁ TECHNIKA PRO JSDH KARLŠTEJN je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení moderní cisternové automobilové stříkačky, která zvýší akceschopnost jednotky pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

Kompostujeme

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Facebook

Chodník k úřadu městyse

 

Chodník

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní rozhlas

Chcete zdarma dostávat informace o dění v obci, o odstávkách elekřiny nebo hlasovat v anketách? přihlašte se k odběru Munipolis (dříve Mobilní rozhlas). Přihlašte se k odběru online

Munipolis

 

mapa